Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει

Επανακαθορισμός χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός του Ν.Δ. τμήματος Πλατείας Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ : Επανακαθορισμός χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός του Ν.Δ. τμήματος Πλατείας Αγίου Γεωργίου .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην υπ’ αριθ. 43/2010 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακύρηξης καθώς και στην υπ’ αριθ. 159/30-8-2010 σύμβαση του ανωτέρω έργου, αναγράφεται ως χρόνος περάτωσης εργασιών ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες και όχι ημερολογιακές, ως εκ παραδρομής υπολογίστηκε, ήτοι έως 3/1/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ                                       ΑΠΟΦΑΣΗ Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010

ΚΕΝΤΡΟ

Ανάπλαση οδού Φανερωμένης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παπάγος-Χολαργός 01 - 04 -2011

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Σχετικά με το θέμα: Έγκριση αναμορφωμένης οριζοντιογραφίας με σημειακές τροποποιήσεις τμήματος οδού Φανερωμένης από οδό Κεφαλληνίας έως πλατεία Παλαμά, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από πλατεία Φανερωμένης έως οδό Κεφαλληνίας)»από την οδό Κεφαλληνίας έως την πλατεία Παλαμά.

Αποφάσεις ΔΣ Παπάγου Χολαργού

Παραχώρηση δημοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ του Δήμου Παπάγου Χολαργού, για χρήση ή / και διαχείριση

Έγκριση του απολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου, οικονομικού έτους 2010.

Έγκριση του απολογισμού των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Παπάγου, οικονομικού έτους 2010.

Συμπλήρωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων «ΔΑΟΧ» και «ΠΠΚ» κατόπιν παραιτήσεων και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Επιλογή εταιρείας για αποκομιδή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. (ΑΗΗΕ)

Ενημέρωση και συζήτηση επί του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί με τα έργα του Δήμου στην Αγία Σκέπη.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2011.

Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2011.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

Έκδοση ψηφίσματος κατά της οποιασδήποτε αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144

 Έκδοση ψηφίσματος κατά της οποιασδήποτε αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού.

Πρακτικό της με αριθ. 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 29ης του μηνός Μαρτίου του έτους 2011.

Περισσότερα Άρθρα...

Ο καιρός

Διαφήμιση