Ανάπλαση οδού Φανερωμένης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παπάγος-Χολαργός 01 - 04 -2011

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Σχετικά με το θέμα: Έγκριση αναμορφωμένης οριζοντιογραφίας με σημειακές τροποποιήσεις τμήματος οδού Φανερωμένης από οδό Κεφαλληνίας έως πλατεία Παλαμά, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από πλατεία Φανερωμένης έως οδό Κεφαλληνίας)»από την οδό Κεφαλληνίας έως την πλατεία Παλαμά.

 

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:

 1. Στις 15-9-2009 διενεργήθηκε η δημοπρασία στο δημαρχείο Χολαργού.
 2. Με την 2/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του Διαγωνισμού , και αναδείχτηκε μειοδότης η ΚΑΤ Κατασκευαστική Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 26,07%.
 3. Στις 23-3-2010 με αριθμ. πρωτ. 4002 υπογράφεται η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου της Ανάπλασης της οδού Φανερωμένης μεταξύ του Δημάρχου κου Δημήτριου Νικολάου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΚΑΤ Κατασκευαστική Α.Τ.Ε., κου Νικόλαου Τσιριγώτη.
 4. Στις 6-4-2010 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. 
 5. Συμβατικός χρόνος κατασκευής έργου 600 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 16/11/2011. 
 6. Με την 128/7-9-2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας κατασκευής έργου 14 ημερολογιακών ημερών. Λήξη έργου 30/11/2011. 
 7. Με την 33/3-2-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας κατασκευής έργου 31 ημερολογιακών ημερών. Λήξη έργου 31/12/2011.
 8. Στις 4/3/2011 και με αριθμό πρωτοκόλλου 5375 κατατέθηκε από τον ανάδοχο Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 της Κωδικοποίησης Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008), λόγω καθυστέρησης πληρωμής τής 7ης πιστοποίησης του έργου.
 9. Στις 14/3/2011 απορρίπτεται η ειδική έγγραφη Δήλωση διακοπής Εργασιών με απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 10. Στις 21/3/2011 με αρ. πρωτ. 6567 κατατίθεται εκ νέου νέα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου από τον ανάδοχο, λόγο της μη πληρωμής του 7ου λογαριασμού ο οποίος έχει εγκριθεί από τις 23/12/2010 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
 11. Στις 28/3/2011 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7193 εγκρίθηκε η Ειδική Έγγραφη Δήλωση του αναδόχου για Διακοπή Εργασιών της αναδόχου ΚΑΤ Κατασκευαστικής Α.Τ.Ε.
 12. Έχει εγκριθεί με την 32/3-2-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που εκτός των άλλων θα συμπεριλάβει τροποποίηση ποσού ΦΠΑ σε 23% καθώς και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών. Η συνολική δαπάνη με τη δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.502.108,32 €, χωρίς μεταβολή, ενώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1.883.916,37 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 60.707,47 € σε ποσοστό 3,33% που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη μεταβολή του ΦΠΑ από 19% σε 23%.Το έργο εκτελείται με βάση την 4002/23-03-2010 εργολαβική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χολαργού & αναδόχου Εργ. Επ. ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ. Το έργο ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις στις 30 Νοεμβρίου του 2011.
 13. Η μελέτη βάση της οποίας στηρίχτηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου, εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. πρακτικό 12/24-3-2009, της ΕΠΑΕ Αγίας Παρασκευής.

 

Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

 1. 1. Παράλληλα με την κατασκευή του έργου πάρθηκε η 80/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή, μεταφύτευση και αντικατάσταση 63 δέντρων και την φύτευση 191 νέων.
 2. 2. Κατά της 80/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, υποβλήθηκε αίτηση αναστολής και προσφυγή στο ΣΤΕ, από πολίτες του Χολαργού.
 3. 3. Με την 774/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφτηκε η αίτηση αναστολής και εκκρεμεί η εκδίκαση της προσφυγής.
 4. 4. Παρόλο που η μελέτη έχει περάσει από επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου και έχει εγκριθεί, κρίναμε σκόπιμο να πάρουμε επιπλέον έγκριση για την κοπή των δέντρων. Έτσι ζητήσαμε από την πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ Αγίας Παρασκευής την άδεια κοπής 63 δέντρων.
 5. 5. Η πρωτοβάθμια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου διαβίβασε τον φάκελο στην δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ δ/νση ΠΕΧΩ. Διενεργήθηκε αυτοψία στο έργο και συστάθηκαν στην υπηρεσία μας, οι σημειακές τροποποιήσεις καθώς και η λύση των διακοπτόμενων κρασπέδων. Έτσι, πρότεινε την μείωση του αριθμού της κοπής των δέντρων από 63 σε 32.
 6. 6. Με το πρακτικό 9/4-11-2010 και θέμα 1ο της δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ δ/νση ΠΕΧΩ, δόθηκε η έγκριση κοπής 32 δέντρων.

Διευκρινίζεται ότι τα νέα αναμορφωμένα σχέδια AR1 & AR2 περιέχουν σημειακές τροποποιήσεις που αφορούν είτε σε διαπλατύνσεις του πεζοδρομίου έτσι ώστε να συμπεριλάβει δέντρα τα οποία αποφασίστηκε ότι δεν θα κοπούν είτε να δημιουργήσει σε δύο σημεία, επιπλέον θέσεις στάθμευσης σε σημεία που η μελέτη εικόνιζε εισόδους θέσεων στάθμευσης ιδιοκτησιών, οι οποίες δεν υπήρχαν.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση της αναμορφωμένης οριζοντιογραφίας του παραπάνω έργου, που περιλαμβάνει το τμήμα από την οδό Κεφαλληνίας έως την πλατεία Παλαμά.

 


Οι επιβλέποντες μηχανικοί

 

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου

Κώστας Κωστάντιος

Αναστάσιος Ρώτας

 

Ο Δ/ντής Τ.Υ.

 

Θεόδωρος Βηλαράς


 

Ο καιρός

Διαφήμιση