Επανακαθορισμός χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός του Ν.Δ. τμήματος Πλατείας Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ : Επανακαθορισμός χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή, ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός του Ν.Δ. τμήματος Πλατείας Αγίου Γεωργίου .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην υπ’ αριθ. 43/2010 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακύρηξης καθώς και στην υπ’ αριθ. 159/30-8-2010 σύμβαση του ανωτέρω έργου, αναγράφεται ως χρόνος περάτωσης εργασιών ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες και όχι ημερολογιακές, ως εκ παραδρομής υπολογίστηκε, ήτοι έως 3/1/2011.

Οπότε, σύμφωνα με τις δύο (2) παρατάσεις περάτωσης εργασιών για εξήντα (60) και σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες που έχουν δοθεί με τις υπ’ αριθ. 153/2010 και 34/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, η νέα και οριστική ημερομηνία περάτωσης μεταφέρεται για τις 18 Απριλίου 2011, καθ’ όσον στο διάστημα των 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, μεσολαβούν οι εξής ημέρες αργίας : 4,5,11,12, 18,19, 25,26 / 9/2010,   2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 / 10/2010,   6,7,13,14,20,21,27,28/11/2010, 4,5,11,12,18,19,25,26/12/2010 και 1,2/1/2011, (Σαββατοκύριακα) καθώς και 28/10/2010

Προτείνεται, με νέα απόφαση του Δ.Σ., να καθοριστεί ως χρόνος περάτωσης εργασιών του ανωτέρω έργου η 18η Απριλίου 2011.

 

Ο Δ.Τ.Υ.Δ.Π.Χ.                                                                                                 Ο συντάξας

Θ. Βηλαράς                                                                                                     Α. Φάρκωνας

Πολ/κός Μηχανικός                                                                                     Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο καιρός

Διαφήμιση