ΑΠΟΦΑΣΗ Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ                                       ΑΠΟΦΑΣΗ Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010

ΚΕΝΤΡΟ

 

Αριθ. απόφασης : 62

Στο Χολαργό σήμερα την του μηνός Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε στις 4/4/11 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο με παρόντες του Συμβούλους :

 

Παρόντες                                                      Απόντες

 

  1. Ελένη Ευαγγελοπούλου–Πρόεδρος     1.Γιώργος Ανυφαντής – Δημ. Σύμβ.
  2. Νίκος Γανώσης – Αντιπρόεδρος       2. Βίκυ Νικάκη                   >>
  3. Γεωργία Πολυτάκη – Γραμματέας   3. Μιμή Ρουφογάλη - μέλος
  4. Νικόλαος Κουρέτας – έφορος           4. Κων/νος Σαμπάνης   >>
  5. Άννα Μουζοπούλου – ταμίας            5. Χριστόδουλος Κοντός >>
  6. Μαρία Δημητριάδου – Δημ. Συμβ.    6. Γρ. Βλάχου – Λαψάνα >>
  7. Κατερίνα Αρταβάνη – μέλος             7. Αθανασία Παπαντωνίου >>
  8. Λένα Στρατίκη - μέλος

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφ’ όσον επί αριθμού δεκατεσσάρων ( 15 ) Συμβούλων παρίστανται οκτώ ( 8 ) το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτησή του με αριθ. 2 θέματος, που περιέχεται στην ημερησία διάταξη :

« Οικονομικός Απολογισμός έτους 2010 »

H εισήγηση έγινε από τον κ. Νίκο Γανώση, Αντιπρόεδρο του Π.Π.Κ. και παρέδωσε στους Συμβούλους τη Γενική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εκτελεί χρέη ταμιακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., η οικονομική υπηρεσία του Π.Π.Κ., συνέταξε τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2010 με όλα τα παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία, τα οποία τίθενται υπόψη του Δ.Σ.

Γενική συγκεντρωτική κατάσταση Εσόδων και Εξόδων οικονομικού έτους 2010

 

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ

377.738,23 €

ΕΚΤΑΚΤΑ

11.377,30 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009

6.600,96 €

ΣΥΝΟΛΟ

395.716,49 € 

 

ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 2010

369.029,65 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010

26.686,84 €

ΣΥΝΟΛΟ

395.716,49 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. του Π.Π.Κ.Δ.Χ., όπως εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό έτους 2010 του Π.Π.Κ.Δ.Χ., όπως αναφέρεται στη Γενική κατάσταση εσόδων και εξόδων, έχοντας υπόψη του τα παραστατικά στοιχεία και τις διατάξεις των άρθρων 163, 164 του Δ. Κ. Κ. που ισχύει, βάσει του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος « περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων ».

Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικών συζητήσεων, αφού άκουσε την εισήγηση, προέβη στη συνέχεια στον έλεγχο των ανωτέρω απολογισμών, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 163, 164 του Δ. Κ.Κ. που ισχύει, βάσει του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος « περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων ».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του Π.Π.Κ.Δ.Χ. Καταψήφισε η κα Μαρία Δημητριάδου.

 

 

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ

377.738,23 €

ΕΚΤΑΚΤΑ

11.377,30 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009

6.600,96 €

ΣΥΝΟΛΟ

395.716,49 € 

 

ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 2010

369.029,65 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010

26.686,84 €

ΣΥΝΟΛΟ

395.716,49 € 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 62.

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Τα Μέλη

Νίκος Γανώσης

Νικόλαος Κουρέτας

Γεωργία Πολυτάκη

Ελένη Ευαγγελοπούλου                                   Άννα Μουζοπούλου

Μαρία Δημητριάδου

Κατερίνα Αρταβάνη

Λένα Στρατίκη

Ο καιρός

Διαφήμιση