Έκδοση ψηφίσματος κατά της οποιασδήποτε αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144

 Έκδοση ψηφίσματος κατά της οποιασδήποτε αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού.

Πρακτικό της με αριθ. 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 29ης του μηνός Μαρτίου του έτους 2011.

 

Στο Χολαργό σήμερα, 29/03/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7014/24-03-2011, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 31 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αποστολόπουλος Η. Πρόεδρος, Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Φασούλη, Σταθογιάννης Ε., Α., Σταθογιάννης Ε., Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Τσικρικώνη Α., Κτιστάκη Μ., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν., Λαούπης Δ., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Κεχρής Ι., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α. Αντιπρόεδρος, Νικάκη Β., Παπαγεωργίου Κ., Δημητριάδου Μ. Γραμματέας, Πολυκαλά Χ., Πλειώνης Δ., Πλατανιά Ε., Ζήκας Π.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπουφούνου Β., Μπρέμπου Γ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ξύδης Βασίλειος και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Πουρνάρας Χρίστος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος μετά την έναρξη της συνεδρίασης πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Παπάγου και Χολαργού. Η πρόταση του Δημάρχου έγινε ομόφωνα δεκτή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλο Νικόλαο, οι οποίοι ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συμμετείχαν αμφότεροι στη συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/82, στις 24-03-2011, και ενώ οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού και των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού ήταν να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού για αντικειμενικούς λόγους, οι εκπρόσωποι της ΔΟΥ Χολαργού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, υποστήριξαν ότι αυτές θα πρέπει να αυξηθούν κατά 40 έως 80%.

Ακολούθως οι κ.κ. Παρίση και Αποστολόπουλος οι οποίοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 24 Μαρτίου, ως εκπρόσωποι του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων ως προς τι ελέχθη και υποστηρίχθη στην Επιτροπή από αυτούς που συμμετείχαν σ’ αυτή.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος ο οποίος υποστήριξε ότι η πρόταση της ΔΟΥ Χολαργού και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών είναι άδικη και στρέφεται αναίτια κατά του συνόλου των ιδιοκτητών ακινήτων Παπάγου και Χολαργού. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο Δήμαρχος πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσει τη διαφωνία του σε οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και να ζητά να παραμείνουν οι ίδιες, εμμένοντας στην απόφαση του ΔΣ υπ’ αριθ. 90/2011

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την έγκριση της πρότασης του Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και την πρόταση του Δημάρχου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την έκδοση του ακολούθου ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1. Στις 24 Μαρτίου 2011 συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 41 του ν.1249/82, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού, υπαλλήλων της ΔΟΥ Χολαργού και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών, για να εξεταστεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις δημοτικές κοινότητες Παπάγου και Χολαργού.

2. Κατά τη σύσκεψη της Επιτροπής, ενώ οι εκπρόσωποι των δημοτικών κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού υποστήριξαν τη μη αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και αναφέρθηκαν στις σχετικές τρεις αποφάσεις των δημοτικών κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού και του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, στις οποίες αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη να διατηρηθούν οι ίδιες αντικειμενικές αξίες στην περιοχή, οι εκπρόσωποι της ΔΟΥ Χολαργού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών υποστήριξαν ότι οι αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να αυξηθούν από 40 έως 80%, χωρίς μάλιστα να αιτιολογήσουν με πειστικά επιχειρήματα την αναγκαιότητα αυτών των υπερβολικών και παραλόγων αυξήσεων.

3. Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ομόφωνα υποχρέωσή του να δηλώσει την απόλυτη διαφωνία του σε οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις δημοτικές κοινότητες Παπάγου και Χολαργού και να επισημάνει στις αρμόδιες Αρχές τα ακόλουθα:

α. οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα έχει ως αποτέλεσμα αυτές να υπερβαίνουν τις αγοραίες αξίες των ακινήτων, οι οποίες έχουν ήδη υποχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω, εξαιτίας της κρίσης στην κτηματαγορά. Ήδη οι τιμές των ακινήτων θεωρούνται από την αγορά υπερεκτιμημένες και οι αγοροπωλησίες έχουν μειωθεί αισθητά.

β. οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων στο Δήμο μας και πολλά ακίνητα παραμένουν αδιάθετα έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των μεσιτικών γραφείων της περιοχής, οι μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν μειωθεί αισθητά.

γ. η αναπροσαρμογή προς τα πάνω των αντικειμενικών αξιών θα αυξήσει τους πολυάριθμους και υψηλούς φόρους που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία όπως φόρους μεταβίβασης, φόρους γονικής παροχής, φόρους κληρονομιάς , ΦΜΑΠ, ΤΑΠ. Θα πρέπει, μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι η ακίνητη περιουσία επιβαρύνθηκε πρόσφατα σημαντικά από τα νέα δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα όπως είναι η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%, η επιβολή ΦΠΑ στους συμβολαιογράφους και στις παραστάσεις δικηγόρων.

δ. ένα σημαντικό ποσοστό των οικιών στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού είναι μεγάλης παλαιότητας (40 ετών και άνω) και ως εκ τούτου έχουν υψηλές δαπάνες συντήρησης για τους ιδιοκτήτες τους. Οποιαδήποτε επομένως αύξηση των αντικειμενικών αξιών και η κατ’ ακολουθία αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θα εξαναγκάσει πολλούς ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν τις οικίες τους ή να τις εκποιήσουν σε εξευτελιστικές τιμές, φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα τον τελευταίο χρόνο.

ε. οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα επιτείνει το ήδη δυσμενές κλίμα στον τομέα της αγοράς ακινήτου με αλλεπάλληλες επιπτώσεις σε όλους τους σχετικούς κλάδους.

στ. από ουδένα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι ο Δήμος Παπάγου και Χολαργού κατοικείται, σε συντριπτικό ποσοστό, από δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις των εισοδημάτων τους, λόγω των οικονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η φοροδοτική τους ικανότητα.

4. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του:

α. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις δημοτικές κοινότητες Παπάγου και Χολαργού,

β. θεωρεί ότι οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις δημοτικές κοινότητες Παπάγου και Χολαργού είναι άδικη και στρέφεται αναίτια κατά του συνόλου των ιδιοκτητών ακινήτων του δήμου, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι και επομένως μισθοσυντήρητοι και περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων,

γ. Ζητά να ληφθεί υπόψη η ομόφωνη απόφαση αρ. 90/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού με την οποία προτείνεται η διατήρηση των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων στα ισχύοντα επίπεδα.

Υπέρ της πρόταση του Δημάρχου ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 114/2011


Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας

Αποστολόπουλος Ηλίας                                                          Δημητριάδου Μαρία

Τα Μέλη

Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Φασούλη Α., Σταθογιάννης Ε., Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Μπουφούνου Β., Τσικρικώνη Α., Κτιστάκη Μ., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Κεχρής Ι., Αθανασάκου Μ., Νικάκη Β., Παπαγεωργίου Κ., Πολυκαλά Χ., Πλειώνης Δ., Ζήκας Π.

Ο καιρός

Διαφήμιση