Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα Της Γης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108

 

Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα Της Γης»

Πρακτικό της με αριθ. 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 21ης του μηνός Μαρτίου του έτους 2011.

Στο Χολαργό σήμερα, 21/03/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6302, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αποστολόπουλος Η. Πρόεδρος, Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Φασούλη Α., Σταθογιάννης Ε., Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Μπουφούνου Β., Τσικρικώνη Α., Κτιστάκη Μ., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Κεχρής Ι., Αθανασάκου Μ., Νικάκη Β., Παπαγεωργίου Κ., Δημητριάδου Μ. Γραμματέας, Πολυκαλά Χ., Πλειώνης Δ., Ζήκας Π. 

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λαούπης Δ., Αυγουρόπουλος Α., Μπρέμπου Γ., Πλατανιά Ε.(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ξύδης Βασίλειος και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Πουρνάρας Χρίστος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα Της Γης», το οποίο αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 21/3/2011 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αυγουρόπουλου Αθανάσιου, με το οποίο προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην εν λόγω εκστρατεία.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την ως άνω συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και τις προτάσεις του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού συμμετέχοντας στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Η Ώρα Της Γης» το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011, θα διακόψει το φωτισμό του Δημαρχείου, των κεντρικών δρόμων και των πλατειών της πόλης, από τις 20:30 έως τις 21:30 και καλεί τους δημότες – κατοίκους του Παπάγου και του Χολαργού να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια, που θα ενώσει για μια ώρα τις ζωές όλων, για ένα βιώσιμο μέλλον του Πλανήτη.

 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 108/2011

Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας

Αποστολόπουλος Ηλίας                                                          Δημητριάδου Μαρία

Τα Μέλη

Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Φασούλη Α., Σταθογιάννης Ε., Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Μπουφούνου Β., Τσικρικώνη Α., Κτιστάκη Μ., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Κεχρής Ι., Αθανασάκου Μ., Νικάκη Β., Παπαγεωργίου Κ., Πολυκαλά Χ., Πλειώνης Δ., ΖήκαςΠ.

Ο καιρός

Διαφήμιση