Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1

Όργανα ∆ηµοτικής Κοινότητας - Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

1.  Όργανα της Δηµοτικής Κοινότητας είναι το Συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της.

2. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνέρχεται για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.79 του Ν.3852/10, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι προθεσµίες και ηµεροµηνίες του άρθ.282 παρ.16 του Ν. 3852/2010, δηλαδή η θητεία του προέδρου και αντιπροέδρου που θα εκλεγούν για πρώτη φορά είναι δύο ετών (αντί δύοµιση), η δε αµέσως επόµενη θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

Άρθρο 2

Αρµοδιότητες Συμβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας

 1. Το συµβούλιο, στα όρια της δηµοτικής κοινότητας:

α. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάσταση καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτελεστές από την δηµοσίευση τους και δεν απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δηµοτικού συμβουλίου.[1]

β.    Προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.

2.   Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

2. Το συµβούλιο εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, σχετικά µε:

α.    τη δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων του δήµου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην δηµοτική κοινότητα µε κριτήριο ότι θα συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β. την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής κοινότητας,

γ.   την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ.    τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας,

ε.   την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της Δηµοτικής Κοινότητας,καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

στ.   την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

ζ.     την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

η.    την προστασία την δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

θ. την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα,

ι.       τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα,

ια.    τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ιβ.    την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας,

ιγ.     την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της περιοχής της,

ιδ.    την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας.

ιε.   την εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων που      βρίσκονται στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας

ιστ. την εκποίηση, µίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής κοινότητας

3.    Εκφέρει σύµφωνη γνώµη στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου, για την αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δηµοτική κοινότητα[2]. Η γνώµη διατυπώνεται ύστερα από ερώτηµα του οργάνου που λαµβάνει απόφαση και ως σύµφωνη γνώµη το δεσµεύει

4.    Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την οικεία Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου.

5.    Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.

6.    Ασκεί,     αποκλειστικά    στα όρια της κοινότητας, όποιες αρµοδιότητες του µεταβιβάζει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του.

 

7.    Με αιτιολογηµένη απόφαση του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

8.    Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών της δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 3

Αρµοδιότητες Προέδρου της Δηµοτικής Κοινότητας

 1. Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας πέρα από τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εκπροσωπεί το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήµαρχο.
 2. Ειδικότερα ο Πρόεδρος
 • Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήµαρχο και στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα προβλήµατα της κοινότητας.
 • Συνεργάζεται µε τον δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµένου να προετοιµάσει κάθε θέµα που θα συζητηθεί στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας,
 • Μεριµνά για την αποστολή των αποφάσεων του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας στον δήµο, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 83 του Ν.3852/10 και παρακολουθεί την προώθηση από το δήµο των θεµάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συµβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν.
 • Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά τη δηµοτική κοινότητα. Σε περίπτωση µη πρόσκλησής του, η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πάσχει ακυρότητας. Η ψήφος του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας λαµβάνεται υπ΄όψιν ισότιµα µε την ψήφο των δηµοτικών συµβούλων κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας και προσµετράται στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης. Στο πρακτικό συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου καταγράφεται η παρουσία του προέδρου και αναφέρεται η ψήφος που έδωσε.

3.    Αναλυτικότερα ο Πρόεδρος:

 • µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
 • µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής,
 • λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση            της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο,
 • µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,
 • µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήµου,
 • µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών,
 • καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών,
 • είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου,
 • εισηγείται στο συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συµβουλίου,
 • ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,
 1. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας σε όλα τα καθήκοντα του.

Άρθρο 4

Σύγκληση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας

1.   Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση ή µοναδικό θέµα είναι η ενηµέρωση των δηµοτών επί θεµάτων της δηµοτικής κοινότητας καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της δηµοτικής κοινότητας, κατά το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δικαιολογούν την την άµεση σύγκληση.

2.    Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται οπωσδήποτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) πραγµατοποίησης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας και επιδίδεται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.

3.    Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο µε γραπτή αίτηση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, τότε συνέρχεται µε πρόσκληση του αµέσως επόµενου πλειοψηφήσαντος συµβούλου.

4.   Αν ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί σε αργία σε περίπτωση υποτροπής να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν.3852/2010.

Άρθρο 5

Διαδικασία Συνεδριάσεων - Λήψη Αποφάσεων

 1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της δηµοτικής κοινότητας είναι δηµόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου της.
 2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του, στα οποία υπολογίζεται και ο πρόεδρος του.
 3. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή όποιου διαταράσσει τη συνεδρίαση.
 4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, κατά την παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.3852/2010, από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία όποιος είναι πρώτος στην απόφαση του Δικαστηρίου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
 5. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος.
  1. 6. Διαδικασία συνεδριάσεων:

α.    Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο.

β.    Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Συμβούλιο.

γ.     Μετά τον Πρόεδρο, οι Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, κατά τη σειρά της δυνάμεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Σύμβουλοι, μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Πρόεδρο. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.

δ.    Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους αναφερομένους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

ε.     Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα τα εισηγείται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο προεδρεύων σύμβουλος σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 4 του παρόντος σε περίπτωση απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Στ.   Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του Προέδρου οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, κατά τη σειρά της δυνάμεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Σύμβουλοι.

ζ.     Το λόγο μπορούν να λάβουν και παριστάμενοι στη συνεδρίαση δημότες – κάτοικοι, κατόπιν άδειας του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος της συνεδρίασης Συμβούλου και αφού έχει ολοκληρωθεί το στάδιο συζήτησης του θέματος από τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας. Προς τούτο, υποχρεούται ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης σύμβουλος, όπως ενημερώνει, αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης, τους παριστάμενους δημότες – κατοίκους για το ανωτέρω δικαίωμα που τους παρέχεται καθώς και για τους όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού (άδεια από τον Πρόεδρο, αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση συζήτησης του θέματος από τους Τοπικούς Συμβούλους).

η. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί χρονικά να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.

θ.    Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση Δημοτικούς Υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών.

ι.     Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν , χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας.

ια.   Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.. Τέλος, μετά την εξάντληση των θεμάτων, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.

ιβ.   Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων , οι ομιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά. Οι Σύμβουλοι εκφράζονται κατά συνείδηση.

ιγ.    Ο ομιλητής δεν διακόπτεται παρά μόνο αν εκφεύγει του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει το λόγο.

ιδ.   Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.

ιε.    Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέµα ξεχωριστά, και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

ιστ.  Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκό, θεωρείται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική ψήφος.

ιζ.    Μέλη του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν, θεωρούνται ως παρόντα µέχρι τη λήξη αυτής. Για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριµένου θέµατος η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Άρθρο 6

Πρακτικά Συνεδρίασης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων

1.    Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του υπαλλήλου του δήµου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Δήµαρχο. Τα πρακτικά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθµηµένο και µονογραµµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

 • Ο υπάλληλος του δήµου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, που µονογράφονται από όσους συµµετέχουν στη συνεδρίαση.
 • Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. Υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση.
 • Όταν ένας σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά.
 • Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
 • Οποιοσδήποτε σύµβουλος το ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχει και κάθε κάτοικος ή δηµότης έχει ειδικό έννοµο συµφέρον ως προς συγκεκριµένο θέµα που απασχόλησε τη συνεδρίαση.

2.    Οι αποφάσεις του συµβουλίου µε τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους, διαβιβάζονται στον δήµαρχο µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τη συνεδρίαση. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων οργάνων του δήµου, τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα ο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα.

Τα αρµόδια όργανα µπορούν:

α)   να επιστρέψουν την απόφαση στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε παρατηρήσεις για επανεξέταση του θέµατος,

β)    να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο,

γ)   να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της δηµοτικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου αυτής.

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του ∆ήµου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο αυτής.

Στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου.

3.    Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας ισχύει ό,τι και γι’ αυτές του δηµοτικού συµβουλίου και ειδικότερα: τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αναρτάται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου

4.    Ειδικά, οι αποφάσεις της περ. (γ) του άρθ. 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010, που αφορούν προτάσεις για χώρους άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων δραστηριοτήτων, αυτές λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έκδοση σχετικής απόφασης.

5.    Οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας    δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μπορεί να ακυρωθούν όµως αν κριθούν παράνοµες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας,              που       ασκεί ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Οι αποφάσεις   όµως     του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, που εκδίδονται κατά την παρ. 9 του άρθ.83 του Ν.3852/10, ύστερα από µεταβίβαση δηλαδή αρµοδιοτήτων         του δηµοτικού συµβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δ) τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ( 15) ηµερών.

6.    Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 7

Προϋπολογισµός ∆ηµοτικής Κοινότητας - Συµµετοχή του Συµβουλίου στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος.

1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου.

2.   Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.

3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: α) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική κοινότητα, β) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και γ) αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η οικονοµική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία β και γ. προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια.

4.    Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, όπως τελικά διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου.

5.    Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.

6. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε απόφαση, που λαµβάνει ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

7. Στην συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της δηµοτικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου καταρτίζεται χωρίς αυτή.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις Συμβούλων ∆ηµοτικής Κοινότητας

1. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συµβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόµος.

2. Έχουν υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.

3.    Ο σύµβουλος της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας.

4. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δηµοτικών συµβούλων κατά το άρθρο 90 του Ν.3852/2010. Μεριµνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

5.   Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύµατα συµµετοχής δηµοτικών συµβούλων στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων και ειδικότερα:

 • Σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.

 

 • Σύµβουλος που, ενώ είχε κώλυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι εκ του νόµου άκυρη.

 

 • Οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα, τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και τις δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικών βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

 

 • Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.

 

 • Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου.

 

 • Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.

 

 • Ο πρόεδρος του συµβουλίου    δηµοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενηµερώνει  γραπτώς τον   Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του  συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αποτελεί    σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις    αντίστοιχες συνέπειε

Άρθρο 9

Θεματικές Επιτροπές

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου της ΔΚ, όπως αυτές καθορίζονται στο νόμο του Καλλικράτη, να συγκροτηθούν προς το παρόν οι παρακάτω τριμελείς επιτροπές:

 1. Επιτροπή Εθελοντισμού με αποστολή την προώθηση του εθελοντισμού. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο μεθοδικό και συντονισμένο ώστε αφ’ ενός να συγκροτηθούν ομάδες εθελοντών αφ’ ετέρου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Η επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τα θέματα του εθελοντισμού και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο.
 2. Επιτροπή Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου με αποστολή την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στην συντήρηση των δημοτικών οδών, την συντήρηση καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και παιδικών χαρών της περιοχής της ΔΚ, την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και την καθαριότητα αυτών, την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.           Η επιτροπή αυτή ενημερώνει σε κάθε συνεδρίαση το Συμβούλιο, , για τα προβλήματα που εντοπίζει, ώστε να αποφασίζεται η σύνταξη ανάλογων προτάσεων προς τον Δήμο.
 3. Επιτροπή Σχολικών Μονάδων και Δημοτικών Υπηρεσιών με αποστολή την παρακολούθηση των θεμάτων που αναφέρονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής της ΔΚ, τις υπηρεσίες υγείας και λοιπές δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας, από πλευράς κτιριακής υποδομής, λειτουργικότητας και παρεχομένων υπηρεσιών.       Η επιτροπή αυτή ενημερώνει σε κάθε συνεδρίαση το Συμβούλιο, για τα προβλήματα που εντοπίζει, ώστε να αποφασίζεται η σύνταξη ανάλογων προτάσεων προς τον Δήμο.

Οι επιτροπές της Δημοτικής Κοινότητας θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα που αναφέρονται στην αποστολή τους.

Σε περίπτωση που διαπιστώνουν σοβαρές καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση, να ενημερώνουν αμέσως την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου.

Η σύνθεση της κάθε επιτροπής γίνεται από μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με απόφαση του συμβουλίου. Το συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για τη συγκρότηση και άλλων επιτροπών, για θέματα που απασχολούν την κοινότητα. Το σύνολο των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5).

Άρθρο 10

Γραφείο ∆ηµοτικής Κοινότητας

Η δηµοτική κοινότητα Παπάγου διαθέτει Δηµοτικό Γραφείο.

Στο πλαίσιο της δημοτικής κοινότητας λειτουργούν υπηρεσιακές µονάδες του Δήμου οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αναφέρονται στον Οργανισµο Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

Με απόφαση του δηµάρχου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 11

Ψήφιση - Τροποποίηση Κανονισµού - Ερµηνεία ∆ιατάξεων Κανονισµού

Η ψήφιση του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.

Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό, τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και γενικά η νοµοθεσία στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του.

Άρθρο 12

Ισχύς Κανονισµού

Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από το δηµοτικό συµβούλιο.

 [1] Υπόψη το άρθρο 83 του 3852/2010 και η Εγκύκλιος 49/2010 του ΥΠΕΔΔΑ.

[2] Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

 

 

Ο καιρός

Διαφήμιση