Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΥΠ’ ΑΡΙΘ 7/2011

Παπάγου σήμερα την 27η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90) συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9690/20-4-2011 προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Χρύσας Παρίση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών ευρέθησαν παρόντα 10 και απούσα 1 ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Χρύσα Παρίση, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία Νικολαϊδου, Ευστάθιος Κίντζιος, Ηλίας Μωραγιάννης, Χριστίνα Θωμοπούλου, Μιχαήλ Χατζής, Γεώργιος Τσουροπλής, Αλέξανδρος Μελισσάρης – Παπανικολάου, Νεφέλη – Αντωνία Μπίτση.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αικατερίνη Κομιώτη.

η Πρόεδρος κα Χρύσα Παρίση, παρουσία του ειδικού γραμματέα υπαλλήλου Λουκά Στραβόλαιμου, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου. 

Η Πρόεδρος κυρία Χρύσα Παρίση, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

Άρθρο 1

Όργανα ∆ηµοτικής Κοινότητας - Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου

1. Όργανα της δηµοτικής κοινότητας Παπάγου του ∆ήµου Παπάγου - Χολαργού, κατά το άρθρο 8 του Ν.3852/2010 είναι το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος του συµβουλίου της.

2. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνέρχεται για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.79 του Ν.3852/10, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι προθεσµίες και ηµεροµηνίες του άρθ.282 παρ.16 του Ν. 3852/2010, δηλαδή η θητεία του προέδρου και αντιπροέδρου που θα εκλεγούν για πρώτη φορά είναι δύο ετών (αντί δύοµιση), η δε αµέσως επόµενη θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

Άρθρο 2

Αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Κοινότητας

A. Το συµβούλιο, στα όρια της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί τις παρακάτω αποφασιστικές αρµοδιότητες, κατά το άρθρο 83 του 3852/2010:

 1. 1. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασηκαταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
 1. 2. Αποφασίζει για τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής.

Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτελεστές από την δηµοσίευση τους και δεν απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.

Εκτός των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων το συµβούλιο των δηµοτικών κοινοτήτων προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Β. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, σχετικά µε:

1. την δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων του δήµου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην δηµοτική κοινότητα µε κριτήριο ότι θα συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

2. την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής κοινότητας,

3. την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

4. τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας,

5. την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας,

6. την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

7. την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

8. την προστασία την δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

9. την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα,

10. τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα,

11. τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

12. την  εύρυθµη     λειτουργία     των    δηµοτικών     ιδρυµάτων,     δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας,

13. την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της περιοχής της,

14. την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας.

Γ. Εκφέρει σύµφωνη γνώµη στην οικονοµική επιτροπή, για την αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δηµοτική κοινότητα[1].

Η γνώµη διατυπώνεται ύστερα από ερώτηµα του οργάνου που λαµβάνει απόφαση και ως σύµφωνη γνώµη δεσµεύει το αποφασίζον όργανο, το οποίο µπορεί ή να εκδώσει την πράξη σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση ή, αν δεν την αποδέχεται, µε ειδική αιτιολογία να µην εκδώσει πράξη αν ενεργεί στο πλαίσιο µιας διακριτικής ευχέρειας που του το επιτρέπει.

∆. Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες, το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, επίσης:

 • καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την          οικεία        οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου.
 • εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.
 • ασκεί,   αποκλειστικά   στα      όρια   της                        συγκεκριµένης κοινότητας,         όποιες αρµοδιότητες του µεταβιβάζει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του.

Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου. Πρόκειται για απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από µεταγενέστερη όµοια πράξη.

Ε. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας ασκεί και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθ. 82 & 84 του Ν. 3852/10 και ειδικότερα:

- ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για:

 • την εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας
 • την εκποίηση, µίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής κοινότητας

-    Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους στάθμευσης οχηµάτων.

-    Με αιτιολογηµένη απόφαση του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

-    Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών της δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 3

Αρµοδιότητες Προέδρου Δηµοτικής Κοινότητας

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας πέρα από τις αρµοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εκπροσωπεί το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήµαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήµαρχο και στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα προβλήµατα της κοινότητας, συνεργάζεται µε τον δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµένου να προετοιµάσει κάθε θέµα        που θα συζητηθεί    στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήµο των θεµάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συµβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν.

Ο πρόεδρος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά     µε                  δικαίωµα          ψήφου,               όταν         στην     ηµερήσια                διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δηµοτική κοινότητα. Εκτελεί τις αποφάσεις του συµβουλίου, ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, µεριµνά για την αποστολή των αποφάσεων του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας στον δήµο, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 83 του Ν.3852/10.

Αναλυτικότερα ο Πρόεδρος:

-µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της   τοπικής κοινότητας,      εποπτεύοντας                    τις                       εργασίες              συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

-µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής,

-λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση       της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο,

-µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,

-µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήµου,

-µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών,

-καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι     υπεύθυνος           της οµάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών,

-είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου,

-εισηγείται στο τοπικό συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συµβουλίου,

-ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας σε όλα τα καθήκοντα του.

Όταν    στην    ηµερήσια    διάταξη     συνεδρίασης        του        δηµοτικού     συµβουλίου περιλαµβάνονται     θέµατα που              αφορούν      τις       δηµοτικές κοινότητες, προσκαλούνται και συµµετέχουν στη συνεδρίαση µε δικαίωµα ψήφου, οι πρόεδροι των αντιστοίχων δηµοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση µη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πάσχει ακυρότητας.           Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, µπορεί να αναπληρωθεί από τον αντιπρόεδρο του συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81, παρ. 3. Στην απόφαση για τη συµµετοχή τους, στην κρίση δηλαδή αν κάποιο θέµα είναι ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης δηµοτικής κοινότητας, καλείται να προβεί ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου που θα απευθύνει τις προσκλήσεις για τη συνεδρίαση.

Η ψήφος του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας λαµβάνεται υπ΄όψιν ισότιµα µε την ψήφο των δηµοτικών συµβούλων κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας και προσµετράται στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης. Στο πρακτικό συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου καταγράφεται η παρουσία του προέδρου και αναφέρεται η ψήφος που έδωσε.

Εκτός των ανωτέρω ο δήµαρχος µε απόφαση του, που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα του δήµου, µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του στον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 4

Σύγκληση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας

1. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση ή µοναδικό θέµα είναι η ενηµέρωση των δηµοτών επί θεµάτων της δηµοτικής κοινότητας καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της δηµοτικής κοινότητας, κατά το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δικαιολογούν την την άµεση σύγκληση.

2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται οπωσδήποτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) πραγµατοποίησης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας και επιδίδεται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.

3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο µε γραπτή αίτηση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, τότε συνέρχεται µε πρόσκληση του αµέσως επόµενου πλειοψηφήσαντος συµβούλου.

4. Αν ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί σε αργία σε περίπτωση υποτροπής να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν.3852/2010.

Άρθρο 5

Διαδικασία Συνεδριάσεων - Λήψη Αποφάσεων

 1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας είναι δηµόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συµβουλίου της.
 2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του, στα οποία υπολογίζεται και ο πρόεδρος του.
 3. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή όποιου διαταράσσει τη συνεδρίαση.
 4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, κατά την παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.3852/2010, από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία όποιος είναι πρώτος στην απόφαση του Δικαστηρίου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
 5. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος.
 6. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο.
 7. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Συμβούλιο.
 8. Μετά τον Πρόεδρο, οι Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, κατά τη σειρά της δυνάμεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Σύμβουλοι, μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Πρόεδρο. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.
 9. Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους αναφερομένους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.
 10. Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα τα εισηγείται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο προεδρεύων σύμβουλος σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 4 του παρόντος σε περίπτωση απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 11. Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του Προέδρου οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, κατά τη σειρά της δυνάμεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Σύμβουλοι. Το λόγο μπορούν να λάβουν και παριστάμενοι στη συνεδρίαση δημότες – κάτοικοι, κατόπιν άδειας του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος της συνεδρίασης Συμβούλου και αφού έχει ολοκληρωθεί το στάδιο συζήτησης του θέματος από τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας (ερωτήσεις, πρωτολογίες-δευτερολογίες). Προς τούτο, υποχρεούται ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης σύμβουλος, όπως ενημερώνει, αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης, τους παριστάμενους δημότες – κατοίκους για το ανωτέρω δικαίωμα που τους παρέχεται καθώς και για τους όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ( άδεια από τον Πρόεδρο, αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση συζήτησης του θέματος από τους Τοπικούς Συμβούλους).
 12. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί χρονικά να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.
 13. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση Δημοτικούς Υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών.
 14. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν , χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.. Τέλος, μετά την εξάντληση των θεμάτων, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.
 15. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων , οι ομιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά. Οι Σύμβουλοι εκφράζονται κατά συνείδηση.
 16. Ο ομιλητής δεν διακόπτεται παρά μόνο αν εκφεύγει του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει το λόγο.
 17. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.
 18. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέµα ξεχωριστά, και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
 19. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκό, θεωρείται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική ψήφος.
 20. Μέλη του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν, θεωρούνται ως παρόντα µέχρι τη λήξη αυτής. Για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριµένου θέµατος η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Άρθρο 6

Πρακτικά Συνεδρίασης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων

1.      Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του υπαλλήλου του δήµου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Δήµαρχο. Τα πρακτικά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθµηµένο και µονογραµµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

-      Ο υπάλληλος του δήµου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, που µονογράφονται από όσους συµµετέχουν στη συνεδρίαση.

-     Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. Υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση.

-     Όταν ένας σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά.

-     Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.

-     Οποιοσδήποτε σύµβουλος το ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχει και κάθε κάτοικος ή δηµότης έχει ειδικό έννοµο συµφέρον ως προς συγκεκριµένο θέµα που απασχόλησε τη συνεδρίαση.

2.       Οι αποφάσεις του συµβουλίου µε τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους, διαβιβάζονται στον δήµαρχο µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τη συνεδρίαση. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων οργάνων του δήµου, τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα ο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα.

Τα αρµόδια όργανα µπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε παρατηρήσεις για επανεξέταση του θέµατος, β) να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της δηµοτικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου αυτής.

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του ∆ήµου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο αυτής.

Στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου.

3.    Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας ισχύει ό,τι και γι’ αυτές του δηµοτικού συµβουλίου και ειδικότερα: τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση     του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αναρτάται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου

4.       Ειδικά, οι αποφάσεις της περ. (γ) του άρθ. 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010, που αφορούν προτάσεις για χώρους άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων δραστηριοτήτων, αυτές λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έκδοση σχετικής απόφασης.

5.       Οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας      δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μπορεί να ακυρωθούν όµως αν κριθούν παράνοµες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, που          ασκεί ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Οι αποφάσεις    όµως   του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, που εκδίδονται κατά την παρ. 9 του άρθ.83 του Ν.3852/10, ύστερα από µεταβίβαση δηλαδή αρµοδιοτήτων   του δηµοτικού συµβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δ) τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ( 15) ηµερών.

6.       Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 7

Προϋπολογισµός ∆ηµοτικής Κοινότητας - Συµµετοχή του Συµβουλίου στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος.

1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου.

2. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.

3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: α) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική κοινότητα, β) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και γ) αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η οικονοµική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία β και γ. προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια.

4. Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, όπως τελικά διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου.

5. Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.

6. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε απόφαση, που λαµβάνει ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

7. Στην συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της δηµοτικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου καταρτίζεται χωρίς αυτή.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις Συµβούλων ∆ηµοτικής Κοινότητας

1. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συµβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόµος.

2. Έχουν υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.

3.     Ο σύµβουλος της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας.

4. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δηµοτικών συµβούλων κατά το άρθρο 90 του Ν.3852/2010. Μεριµνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

5. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύµατα συµµετοχής δηµοτικών συµβούλων στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων και ειδικότερα:

- Σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.

- Σύµβουλος που, ενώ είχε κώλυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι εκ του νόµου άκυρη.

- Οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα, τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και τις δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικών βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

-Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.

- Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου.

- Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.

-Ο πρόεδρος του συµβουλίου   δηµοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενηµερώνει       γραπτώς τον    Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε    περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του       συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αποτελεί    σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις      αντίστοιχες συνέπειες.

Άρθρο 9

Γραφείο ∆ηµοτικής Κοινότητας

Κάθε δηµοτική κοινότητα διαθέτει δηµοτικό γραφείο.

Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει, µε την ψήφιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις υπηρεσιακές µονάδες που λειτουργούν στις δηµοτικές κοινότητες. Με απόφαση του δηµάρχου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων                                    καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 10

Ψήφιση - Τροποποίηση Κανονισµού - Ερµηνεία ∆ιατάξεων Κανονισµού

Η ψήφιση του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.

Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό, τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και γενικά η νοµοθεσία την οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του.

Άρθρο 11

Ισχύς Κανονισµού

Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από το δηµοτικό συµβούλιο.

Μετά από την ανάπτυξη της εισήγησης,το λόγο έλαβαν αρκετοί Τοπικοί Σύμβουλοι.

Ο κ. Μιχαήλ Χατζής, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο ο υπό εκπόνηση Κανονισμό Λειτουργίας είναι εφαρμόσιμος, ενώ, συνέχισε λέγοντας :

«Επικαλούμαι το άρθρο του Σχεδίου Κανονισμού που αναφέρει ότι μεταξύ των καθηκόντων του Προέδρου είναι και η περιφρούρηση της νομιμότητας. Στην περίπτωση του προβλήματος που ανέκυψε με τις εργασίες στον πέριξ του Ι.Ν. Αγίας Σκέπης χώρο, το θέμα δεν παραπέμφθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο.».

Απαντώντας η Πρόεδρος στον κ. Χατζή, είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν ήρθε στο Τοπικό Συμβούλιο, διότι παραπέμφθηκε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσουροπλής, δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με το προτεινόμενο σχέδιο.

Ο Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μελισσάρης ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται για να εισαχθεί κάποιο θέμα προς συζήτηση στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 5 του Σχεδίου Κανονισμού, ενώ, συνεχίζοντας, τόνισε την ανάγκη διευκρίνισης στην παρ. 11 του ίδιου άρθρου για το αν και κατά πόσο δικαιούται κάποιος δημότης να λάβει το λόγο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Σύμβουλος κ. Νεφέλη – Αντωνία Μπίτση είπε ότι είναι εξ’ ολοκλήρου αντίθετη με το Σχέδιο Κανονισμού.

Ο Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, πρότεινε όπως στην παρ. 10 του άρθρου 5 του Σχεδίου Κανονισμού, προστεθεί μετά τη φράση «……ή ο προεδρεύων σύμβουλος» η φράση « ή σύμβουλος».

Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και το Τοπικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 9 ΝΑΙ έναντι 1 ψήφου ΟΧΙ ( της κας Νεφέλης – Αντωνίας Μπίτση)

Την έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ως ακολούθως :

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

Άρθρο 1

Όργανα ∆ηµοτικής Κοινότητας - Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου

1. Όργανα της δηµοτικής κοινότητας Παπάγου του ∆ήµου Παπάγου - Χολαργού, κατά το άρθρο 8 του Ν.3852/2010 είναι το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και ο πρόεδρος του συµβουλίου της.

2. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνέρχεται για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.79 του Ν.3852/10, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι προθεσµίες και ηµεροµηνίες του άρθ.282 παρ.16 του Ν. 3852/2010, δηλαδή η θητεία του προέδρου και αντιπροέδρου που θα εκλεγούν για πρώτη φορά είναι δύο ετών (αντί δύοµιση), η δε αµέσως επόµενη θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2014.

Άρθρο 2

Αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Κοινότητας

A. Το συµβούλιο, στα όρια της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί τις παρακάτω αποφασιστικές αρµοδιότητες, κατά το άρθρο 83 του 3852/2010:

 1. 1. Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασηκαταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 2. 2. Αποφασίζει για τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής.

Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτελεστές από την δηµοσίευση τους και δεν απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.

Εκτός των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων το συµβούλιο των δηµοτικών κοινοτήτων προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Β. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, σχετικά µε:

1. την δυνατότητα λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων του δήµου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην δηµοτική κοινότητα µε κριτήριο ότι θα συµβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

2. την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της δηµοτικής κοινότητας,

3. την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

4. τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας,

5. την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας,

6. την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

7. την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

8. την προστασία την δηµόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,

9. την περισυλλογή και εν γένει τη µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα,

10. τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα,

11. τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

12. την  εύρυθµη     λειτουργία     των    δηµοτικών     ιδρυµάτων,     δηµοτικών νοµικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας,

13. την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της περιοχής της,

14. την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας.

Γ. Εκφέρει σύµφωνη γνώµη στην οικονοµική επιτροπή, για την αποδοχή κληροδοτήµατος, κληρονοµιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τη δηµοτική κοινότητα[2].

Η γνώµη διατυπώνεται ύστερα από ερώτηµα του οργάνου που λαµβάνει απόφαση και ως σύµφωνη γνώµη δεσµεύει το αποφασίζον όργανο, το οποίο µπορεί ή να εκδώσει την πράξη σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση ή, αν δεν την αποδέχεται, µε ειδική αιτιολογία να µην εκδώσει πράξη αν ενεργεί στο πλαίσιο µιας διακριτικής ευχέρειας που του το επιτρέπει.

∆. Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες, το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, επίσης:

 • καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας που, κατόπιν ελέγχου από την          οικεία        οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου.
 • εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς του.
 • ασκεί,   αποκλειστικά   στα      όρια   της                        συγκεκριµένης κοινότητας,         όποιες αρµοδιότητες του µεταβιβάζει το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του.

Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στο συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου. Πρόκειται για απόφαση η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από µεταγενέστερη όµοια πράξη.

Ε. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας ασκεί και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στα άρθ. 82 & 84 του Ν. 3852/10 και ειδικότερα:

- ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για:

 • την εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας
 • την εκποίηση, µίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της δηµοτικής κοινότητας

-    Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους στάθμευσης οχηµάτων.

-    Με αιτιολογηµένη απόφαση του, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

-    Προωθεί τον εθελοντισµό και συνεργάζεται µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών της δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 3

Αρµοδιότητες Προέδρου Δηµοτικής Κοινότητας

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας πέρα από τις αρµοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εκπροσωπεί το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήµαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήµαρχο και στα άλλα αρµόδια όργανα του δήµου τα προβλήµατα της κοινότητας, συνεργάζεται µε τον δήµαρχο, τους αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προκειµένου να προετοιµάσει κάθε θέµα        που θα συζητηθεί    στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήµο των θεµάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συµβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν.

Ο πρόεδρος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά     µε                  δικαίωµα          ψήφου,               όταν         στην     ηµερήσια                διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δηµοτική κοινότητα. Εκτελεί τις αποφάσεις του συµβουλίου, ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, µεριµνά για την αποστολή των αποφάσεων του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας στον δήµο, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 83 του Ν.3852/10.

Αναλυτικότερα ο Πρόεδρος:

-µεριµνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της   τοπικής κοινότητας,      εποπτεύοντας                    τις                       εργασίες              συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρµόδιου αντιδηµάρχου, σχετικό υπόµνηµα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

-µεριµνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου για την καλή τήρηση αυτής,

-λαµβάνει µέτρα για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών µικρής κλίµακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση       της τοπικής κοινότητας, ενηµερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρµόδιο αντιδήµαρχο,

-µεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δηµοτικού φωτισµού και συνεργάζεται γι’ αυτό µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,

-µεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήµου,

-µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιµητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακοµιδής οστών,

-καταγράφει τα µέσα και το ανθρώπινο δυναµικό που µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι     υπεύθυνος           της οµάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του δήµου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιµετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρµοδίων αρχών,

-είναι υπεύθυνος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αµελλητί στον δήµαρχο ή στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ζηµιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων του δήµου,

-εισηγείται στο τοπικό συµβούλιο θέµατα της αρµοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συµβουλίου,

-ενεργεί πληρωµές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας σε όλα τα καθήκοντα του.

Όταν    στην    ηµερήσια    διάταξη     συνεδρίασης        του        δηµοτικού     συµβουλίου περιλαµβάνονται     θέµατα που              αφορούν      τις       δηµοτικές κοινότητες, προσκαλούνται και συµµετέχουν στη συνεδρίαση µε δικαίωµα ψήφου, οι πρόεδροι των αντιστοίχων δηµοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση µη πρόσκλησής τους, η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πάσχει ακυρότητας.           Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, µπορεί να αναπληρωθεί από τον αντιπρόεδρο του συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81, παρ. 3. Στην απόφαση για τη συµµετοχή τους, στην κρίση δηλαδή αν κάποιο θέµα είναι ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης δηµοτικής κοινότητας, καλείται να προβεί ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου που θα απευθύνει τις προσκλήσεις για τη συνεδρίαση.

Η ψήφος του προέδρου του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας λαµβάνεται υπ΄όψιν ισότιµα µε την ψήφο των δηµοτικών συµβούλων κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας και προσµετράται στον αριθµό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης. Στο πρακτικό συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου καταγράφεται η παρουσία του προέδρου και αναφέρεται η ψήφος που έδωσε.

Εκτός των ανωτέρω ο δήµαρχος µε απόφαση του, που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα και στην ιστοσελίδα του δήµου, µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του στον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 4

Σύγκληση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας

1. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θέµατα για συζήτηση ή µοναδικό θέµα είναι η ενηµέρωση των δηµοτών επί θεµάτων της δηµοτικής κοινότητας καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της δηµοτικής κοινότητας, κατά το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 και σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δικαιολογούν την την άµεση σύγκληση.

2. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται οπωσδήποτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ο τόπος και ο χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) πραγµατοποίησης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας και επιδίδεται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.

3. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο µε γραπτή αίτηση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συµβούλιο το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης, τότε συνέρχεται µε πρόσκληση του αµέσως επόµενου πλειοψηφήσαντος συµβούλου.

4. Αν ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς µήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συµβούλιο, µπορεί να τεθεί σε αργία σε περίπτωση υποτροπής να τιµωρηθεί µε την ποινή της έκπτωσης από το αξίωµα σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν.3852/2010.

Άρθρο 5

Διαδικασία Συνεδριάσεων - Λήψη Αποφάσεων

 1. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας είναι δηµόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συµβουλίου της.
 2. Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του, στα οποία υπολογίζεται και ο πρόεδρος του.
 3. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή όποιου διαταράσσει τη συνεδρίαση.
 4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως, κατά την παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.3852/2010, από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία όποιος είναι πρώτος στην απόφαση του Δικαστηρίου, ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
 5. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος.
 6. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο.
 7. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Συμβούλιο.
 8. Μετά τον Πρόεδρο, οι Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, κατά τη σειρά της δυνάμεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Σύμβουλοι, μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Πρόεδρο. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.
 9. Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν από τους αναφερομένους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.
 10. Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα τα εισηγείται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο προεδρεύων σύμβουλος ή σύμβουλος σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος 4 του παρόντος σε περίπτωση απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 11. Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του Προέδρου οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. των παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, κατά τη σειρά της δυνάμεώς τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Σύμβουλοι. Το λόγο μπορούν να λάβουν και παριστάμενοι στη συνεδρίαση δημότες – κάτοικοι, κατόπιν άδειας του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος της συνεδρίασης Συμβούλου και αφού έχει ολοκληρωθεί το στάδιο συζήτησης του θέματος από τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας (ερωτήσεις, πρωτολογίες-δευτερολογίες). Προς τούτο, υποχρεούται ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης σύμβουλος, όπως ενημερώνει, αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης, τους παριστάμενους δημότες – κατοίκους για το ανωτέρω δικαίωμα που τους παρέχεται καθώς και για τους όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ( άδεια από τον Πρόεδρο, αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση συζήτησης του θέματος από τους Τοπικούς Συμβούλους).
 12. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί χρονικά να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.
 13. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση Δημοτικούς Υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών.
 14. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν , χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.. Τέλος, μετά την εξάντληση των θεμάτων, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.
 15. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων , οι ομιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά. Οι Σύμβουλοι εκφράζονται κατά συνείδηση.
 16. Ο ομιλητής δεν διακόπτεται παρά μόνο αν εκφεύγει του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει το λόγο.
 17. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.
 18. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται µε φανερή ψηφοφορία, για κάθε θέµα ξεχωριστά, και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
 19. Αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκό, θεωρείται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική ψήφος.
 20. Μέλη του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν, θεωρούνται ως παρόντα µέχρι τη λήξη αυτής. Για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριµένου θέµατος η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθµού των µελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Άρθρο 6

Πρακτικά Συνεδρίασης - ∆ιαδικασία Υλοποίησης Αποφάσεων

1.      Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του υπαλλήλου του δήµου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Δήµαρχο. Τα πρακτικά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθµηµένο και µονογραµµένο από δηµόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

-     Ο υπάλληλος του δήµου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, που µονογράφονται από όσους συµµετέχουν στη συνεδρίαση.

-    Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συµβουλίου και η γνώµη της µειοψηφίας. Υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση.

-     Όταν ένας σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά.

-     Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό. Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζει και νέα αρίθµηση. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.

-     Οποιοσδήποτε σύµβουλος το ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχει και κάθε κάτοικος ή δηµότης έχει ειδικό έννοµο συµφέρον ως προς συγκεκριµένο θέµα που απασχόλησε τη συνεδρίαση.

2.       Οι αποφάσεις του συµβουλίου µε τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους, διαβιβάζονται στον δήµαρχο µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τη συνεδρίαση. Ο δήµαρχος φροντίζει να τεθούν αµέσως υπόψη των αρµόδιων οργάνων του δήµου, τα οποία οφείλουν να τις µελετήσουν και να ενηµερώσουν σχετικά για κάθε θέµα ο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µέσα σε ένα (1) µήνα.

Τα αρµόδια όργανα µπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε παρατηρήσεις για επανεξέταση του θέµατος, β) να την παραπέµψουν στο δηµοτικό συµβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση τα αρµόδια όργανα του δήµου οφείλουν να ενηµερώνουν τον πρόεδρο της δηµοτικής κοινότητας για τα µέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του συµβουλίου αυτής.

Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του ∆ήµου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως το συµβούλιο αυτής.

Στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου.

3.    Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας ισχύει ό,τι και γι’ αυτές του δηµοτικού συµβουλίου και ειδικότερα: τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση     του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αναρτάται στο γραφείο της δηµοτικής κοινότητας. Για τις δηµοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από τον αρµόδιο υπάλληλο. Με φροντίδα του προέδρου της δηµοτικής κοινότητας οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου

4.       Ειδικά, οι αποφάσεις της περ. (γ) του άρθ. 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010, που αφορούν προτάσεις για χώρους άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων δραστηριοτήτων, αυτές λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έκδοση σχετικής απόφασης.

5.       Οι αποφάσεις του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας      δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Μπορεί να ακυρωθούν όµως αν κριθούν παράνοµες κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, που          ασκεί ο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Οι αποφάσεις    όµως   του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας, που εκδίδονται κατά την παρ. 9 του άρθ.83 του Ν.3852/10, ύστερα από µεταβίβαση δηλαδή αρµοδιοτήτων   του δηµοτικού συµβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, γ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δ) τη σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας Συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δηµοσίευσης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ( 15) ηµερών.

6.       Οι πράξεις των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 7

Προϋπολογισµός ∆ηµοτικής Κοινότητας - Συµµετοχή του Συµβουλίου στην Κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος.

1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου.

2. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.

3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: α) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική κοινότητα, β) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και γ) αν οι δαπάνες είναι νόµιµες. Η οικονοµική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία β και γ. προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια.

4. Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, όπως τελικά διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου.

5. Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων της δηµοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.

6. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας µε απόφαση, που λαµβάνει ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

7. Στην συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της δηµοτικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου καταρτίζεται χωρίς αυτή.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις Συµβούλων ∆ηµοτικής Κοινότητας

1. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συµβουλίου, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόµος.

2. Έχουν υποχρέωση, µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν µε επιµέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόµιµα το συµβούλιο.

3.     Ο σύµβουλος της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των κατοίκων της δηµοτικής κοινότητας.

4. Οι σύµβουλοι της δηµοτικής κοινότητας έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δηµοτικών συµβούλων κατά το άρθρο 90 του Ν.3852/2010. Μεριµνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

5. Οι σχετικές διατάξεις, για τα κωλύµατα συµµετοχής δηµοτικών συµβούλων στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως και στα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων και ειδικότερα:

- Σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του συµβουλίου εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον.

 

- Σύµβουλος που, ενώ είχε κώλυµα, έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, ενώ η σχετική απόφαση είναι εκ του νόµου άκυρη.

- Οι σύµβουλοι δηµοτικής κοινότητας οφείλουν να εξοφλούν τυχόν οφειλή προς το δήµο, τα νοµικά του πρόσωπα, τη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης και τις δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3852/2010, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή, σε περίπτωση άσκησης ένδικών βοηθηµάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

-Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, µπορεί να επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής της έκπτωσης.

- Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου.

- Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του συµβουλίου,

µπορεί να επιβληθεί , σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του Ελεγκτή Νοµιµότητας.

-Ο πρόεδρος του συµβουλίου   δηµοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενηµερώνει       γραπτώς τον    Ελεγκτή Νοµιµότητας για κάθε    περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του       συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας αποτελεί    σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις      αντίστοιχες συνέπειες.

Άρθρο 9

Γραφείο ∆ηµοτικής Κοινότητας

Κάθε δηµοτική κοινότητα διαθέτει δηµοτικό γραφείο.

Το δηµοτικό συµβούλιο καθορίζει, µε την ψήφιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις υπηρεσιακές µονάδες που λειτουργούν στις δηµοτικές κοινότητες. Με απόφαση του δηµάρχου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήµου για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων                                    καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισµός για τις ανάγκες της δηµοτικής κοινότητας.

Άρθρο 10

Ψήφιση - Τροποποίηση Κανονισµού - Ερµηνεία ∆ιατάξεων Κανονισµού

Η ψήφιση του παρόντος Κανονισµού γίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.

Το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό, τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας όπως ισχύει, ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και γενικά η νοµοθεσία την οποία στηρίχθηκε η σύνταξή του.

Άρθρο 11

Ισχύς Κανονισµού

Ο παρών Κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία ψήφισής του από το δηµοτικό συµβούλιο.

Η Πρόεδρος

Χρύσα Παρίση

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Μαρία Νικολαϊδου

Ευστάθιος Κίντζιος

Ηλίας Μωραγιάννης

Χριστίνα Θωμοπούλου

Μιχαήλ Χατζής

Γεώργιος Τσουροπλής

Αλέξανδρος Μελισσάρης - Παπανικολάου

Νεφέλη – Αντωνία Μπίτση

 


1.Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

2.Άρθρο 83, παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθρο 84, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

Ο καιρός

Διαφήμιση