Ανάπλαση & διαμόρφωση ‘πράσινων’ χώρων Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΝΩΜΗ Τ.Υ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.8 Ν3669/08 Κ.Ν.Δ.Ε)

Σχετικά με το θέμα :

Λήψη απόφασης για την εκδίκαση της με αρ. πρωτ. Δήμου 13444/20-05-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ (αναδόχου) κατά τον 1ο ΑΠΕ του έργου:

«Ανάπλαση & διαμόρφωση ‘πράσινων’ χώρων Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας».

1.ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

α. Η ένσταση του αναδόχου στρέφεται κατά της σύνταξης και θεώρησης από την Τ.Υ. του Δήμου (Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου) του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ), τον οποίο ο ανάδοχος υπέγραψε με επιφύλαξη.

β. Η κοινοποίηση του 1ου ΑΠΕ στον ανάδοχο και η υπογραφή από αυτόν έγινε στις 17/05/2011

γ. Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη και εξεταστέα γιατί υπεβλήθη ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.2 του Π.Δ. 171/87, εντός δεκαπενθημέρου αφ’ ότου ο ανάδοχος έλαβε γνώση αυτού.

2.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α. Η ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ αναδείχθηκε ανάδοχος στο έργο, ύστερα από δημοπράτηση, στις 28-09-2009 με το σύστημα «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού της μελέτης 45,13%.

β. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 118/2010 απόφαση Δ.Ε πρώην Δήμου Παπάγου .

γ. Για το έργο υπεγράφη η από 27/12/2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 1.305.990,21 Ε πλέον Φ.Π.Α 23% 300.377,75 €, ήτοι σύνολο αρχικής συμβατικής δαπάνης (με Φ.Π.Α) 1.606.367,96 €. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι λήγει 28/06/2011.

3.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

α. Ο ανάδοχος κλήθηκε και υπέγραψε με επιφύλαξη στις 17/05/2011 τον 1ο ΑΠΕ του έργου που συνέταξε και θεώρησε η Τ.Υ.. Με τον ΑΠΕ αυτόν τακτοποιείται η μεταβολή του ποσοστού για ΓΕ & ΟΕ από 28% σε δαπάνη392.738,51 της σύμβασης (η οποία προβλεπόταν να καλυφθεί από πόρους του δήμου), σε ποσοστό 18% μετά την πρόβλεψη (με το νέο Τ.Π. και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011) η δαπάνη αυτή να καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ (που λογίζονται δημόσιες επενδύσεις)και έχουν ποσοστό ΓΕ & ΟΕ 18%.

β. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την 13444/20-5-2011 ένστασή του.

γ. Επί της ένστασης πρέπει να αποφανθεί η προϊστάμενη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που η ένσταση περιέχεται στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.2 ΠΔ171/87.

4.ΓΝΩΜΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

α. Σχετικά με τον α’ λόγο της ένστασης ότι με την μεταβολή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18% στην δαπάνη των392.738,51 (λόγω αλλαγής πηγής χρηματοδότησης) ο ανάδοχος ζημιώνεται κατά 10%, ήτοι 10%*392.738,51 €=39.273,84 €, παρατηρούμε τα εξής:

1) Στην περίπτωση ΓΕΟΕ 28% ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις

Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                             1% (Ν2326/1940)

0.2%(Ν2238/1994)

0.6%(Ν2166/1993)

1,8%

Υπέρ ΤΕΕ (ΠΔ27/1926)                                               0,2%

Υπέρ ΕΜΠ (Ν546/1943)                                                             0,5%

Υπέρ ΤΑΔΚΥ (Ν1726/46-Ν2262/52)                                           2%

Υπέρ ΤΥΔΚ (Ν107/46-ΝΔ4260/62)                                     1%

Υπέρ ΤΠΕΔΕ (ΝΔ75/46-Ν1384/83-Ν1418/84)                       1%

φόρος εισοδήματος                                                                3%

σύνολο κρατήσεων με ΓΕ & ΟΕ 28%                                        9,5%

2) Στην περίπτωση ΓΕ & ΟΕ 18% ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις

Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ                                                                  1,8%

Υπέρ ΕΜΠ                                                                                   0,5%

Φόρος εισοδήματος                                                                    3%

Σύνολο κρατήσεων για ΓΕ ΟΕ                                         5,3%

Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ από την μεταβολή του ΓΕΟΕ από  28%  σε 18%  υπάρχει μία μείωση στο εργολαβικό αντάλλαγμα κατά 28%-18%=10%, για την ίδια μεταβολή οι κρατήσεις στα διάφορα ταμεία κλπ., (που δεν θα καταβάλει ο εργολάβος), είναι μόνο  9,5%-5,3%=4,2%. Κατά συνέπεια το καθαρό εργολαβικό όφελος που χάνει ο εργολάβος από την παραπάνω μεταβολή στα ΓΕ ΟΕ είναι ποσοστιαία :

10%-4,2%=5,8% .

Το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του ποσού της σύμβασης που προβλεπόταν να καταβληθεί από πόρους του Δήμου (και άρα είχε ΓΕ ΟΕ 28%) και στον 1ο ΑΠΕ προβλέπεται να καταβληθεί από πόρους ΣΑΤΑ (και έχει ΓΕ ΟΕ 18%) δίνει διαφορά εις βάρος του συμβατικού εργολαβικού οφέλους 5,8%*392.738,51=22.778

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την γνώμη ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό εν μέρει το α’ αίτημα του αναδόχου και να ληφθεί το ποσό αυτό των 22.778 € ως σχετική διαφορά στον υπό έγκριση 1ο ΑΠΕ όπως αυτός συνοδεύει την παρούσα.

Το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά τις αντίστοιχες κρατήσεις και το ΦΠΑ, θα πρέπει να αποδίδεται στον ανάδοχο μετά την εξάντληση της πίστωσης των 485.053€ (που προβλεπόταν εξ αρχής από το ΕΣΠΑ και είχε ΓΕΟΕ18%) και αναλογικά (βάσει του ποσοστού 5,8%) προς το τμήμα της πιστοποίησης που χρηματοδοτείται από το ποσό των 392.738,51€ της ΣΑΤΑ.

β)Σχετικά με τον β’ λόγο της ένστασης έχουμε να παρατηρήσουμε κατ αρχήν ότι το έντυπο οικονομικής προσφοράς του έργου, (που χορηγήθηκε από την Τ.Υ.σε όλους τους διαγωνιζόμενους), το απεδέχθη ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος με την συμπλήρωση του και την υποβολή του στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την δημοπράτηση του έργου (όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι).

Η απάντηση στον ισχυρισμό του αναδόχου ότι αναγκάστηκε να προσφέρει ανάλογη έκπτωση και στη κατηγορία εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης που αφορά όργανα παιδικών χαρών, διότι διαφορετικά δεν θα γινόταν δεκτή η προσφορά του κατά τον σχετικό έλεγχο ομαλότητας (ως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 4 & 5 του Ν3669/08), είναι ότι είχε κάθε δικαίωμα εφ’ όσον δεν συμφωνούσε με το έντυπο προσφοράς, να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, προ της δημοπράτησης του έργου, έτσι ώστε με το αναμορφωμένο έντυπο προσφοράς να συμμετέχουν στη δημοπράτηση, επί ίσοις όροις, όλοι οι διαγωνιζόμενοι .Κατά συνέπεια έχουμε την γνώμη ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτός από το ΔΣ ο β’ λόγος της ένστασης.

 

Παπάγος Χολαργός 25-5-2011

Οι επιβλέποντες                                                           Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ ΔΠΧ

α)Άννα Αντωνοπούλου

β)Απ. Φάρκωνας

Ο καιρός

Διαφήμιση