Ανάπλαση και διαμόρφωση πράσινων χώρων του Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Παπάγου,

1 / 6 / 2011

 

 

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν. 3669/08)

Σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14525/25-5-2011 αίτηση της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ», για παράταση προθεσμίας του έργου : « Ανάπλαση και διαμόρφωση πράσινων χώρων του Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας».

 

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

  1. Με τις υπ’ αριθ. 145/2009, 109/2010 αποφάσεις του Δ.Σ., είχε ενταχθεί η εκτέλεση του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου, έτους 2010.
  2. Για το έργο συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 16Μ/2010 μελέτη από την Τ.Υ.. του πρώην Δήμου Παπάγου, με προϋπολογισμό 2.387.236,43 € + Φ.Π.Α. 23%. Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 93/2010 Απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Παπάγου.
  3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28/9/2009.
  4. Η δημοπρασία του έργου κατακυρώθηκε στην ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118/2010 Απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Παπάγου.
  5. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/12/2010, για το συμβατικό ποσό των 1.305.990,21 € (ΕΥΡΩ) + 23% Φ.Π.Α., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,13 %.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη στις 27/06/2011.

ΙΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Ο ανάδοχος, ξεκίνησε τις εργασίες καθαιρέσεων στον περιβάλλοντα χώρο Ι.Ν. Αγίας Σκέπης στις 7/2/2011.

Με το 4355/16-2-11 έγγραφο της Πολεοδομίας Δήμου Αγ. Παρασκευής, που μας κοινοποιήθηκε στις 17/2/11, έγινε διακοπή των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο Ι.Ν. Αγίας Σκέπης, ύστερα από σχετική καταγγελία. Άρση της διακοπής δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, παρά τις επανηλλειμένες προσπάθειες και ενέργειες του Δήμου.

Μετά τη διακοπή, στις 4 Μαρτίου 2011, κοινοποιήθηκε στον εργολάβο το με αριθ. πρωτ. 5337/4 Μαρτ. 2011 έγγραφο της Τ.Υ., με το οποίο του δόθηκε η εντολή για ανακατασκευές πεζοδρομίων σε 12 δρόμους της Δ.Κ. Παπάγου, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Για τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, που είναι :

α. Η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Αγίας Σκέπης.

β. Η ανάπλαση του Ηρώου και τμήματος της οδού Κύπρου ( καθώς και κατασκευή ποδηλατόδρομων) και τέλος

γ. Η ανάπλαση παιδικών χαρών ( προμήθεια οργάνων) και εργασίες πρασίνου.

δεν έχει δοθεί ειδική πρόσθετη εντολή της Τ.Υ. για υλοποίηση, πέραν αυτής που δόθηκε με την υπογραφή της σύμβασης. Παράλληλα, προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την διευθέτηση διαφόρων τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με το έργο, όπως η άρση της διακοπής των εργασιών από την Πολεοδομία στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν. Αγίας Σκέπης, η διευθέτηση του θέματος απορροής ομβρίων στην οδό Κύπρου, καθώς και η τιμολόγηση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση αλλά είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της, προκειμένου να περιληφθούν στον υπό σύνταξη 2ο Α.Π.Ε.

ΙΙΙ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Ο ανάδοχος, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14525/25-5-2011 αίτησή του, ζήτησε παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας των 6 μηνών του έργου, κατά 6 πρόσθετους μήνες, ήτοι μέχρι 27/12/2011.

Η Τεχνική Υπηρεσία αφού έλαβε υπ’ όψιν :

α) Την παραπάνω αίτηση του αναδόχου

β) Τον αρκετά περιορισμένο αρχικό συμβατικό χρόνο (των 6 μηνών), για την υλοποίηση του όλου έργου.

γ) Το γεγονός ότι το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε εκτεταμένο εύρος μέσα στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου ( πεζοδρόμια σε αρκετούς δρόμους, ποδηλατοδρόμους, ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν. Αγίας Σκέπης, ανακατασκευή τμήματος οδού Κύπρου, όργανα παιδικών χαρών και εργασίες πρασίνου), πράγμα που καθιστά ανέφικτη την παράλληλη και ταυτόχρονη υλοποίησή των.

δ) Το γεγονός επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της σύμβασης προέκυψαν γεγονότα ( όπως το με αριθ. πρωτ. 4355/16-2-2011 σήμα διακοπής των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης από την αρμόδια Πολεοδομία Δήμου Αγ. Παρασκευής, άρση του οποίου δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και η ανάγκη διευθέτησης των ομβρίων στη συγκεκριμένη περιοχή και στην οδό Κύπρου.

ε) Την ανάγκη τιμολόγησης και έγκρισης νέων εργασιών, μή συμπεριλαμβανομένων στην αρχική σύμβαση.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 7 του Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116Α /18-6-2008 (Κ.Ν.Δ.Ε.) σχετικά με την οριακή προθεσμία του έργου,

έχομε την γνώμη

ότι δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει στον ανάδοχο την αιτούμενη παράταση προθεσμίας των έξι (6) μηνών (ήτοι έως 27/12/2011), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική του υπαιτιότητα και μόνο για τις εργασίες για τις οποίες δεν έχει δοθεί ειδική πρόσθετη εντολή εκτέλεσής των.


Οι Επιβλέποντες                                               Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.Χ.

α) Αντωνοπούλου Άννα, Τ.Μ.

β) Φάρκωνας Αποστόλης , Π.Μ.Τ.Ε.                             Θεόδωρος Βηλαράς Π.Μ.

Ο καιρός

Διαφήμιση