Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)


ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011.

 

Για την σύνταξη του σκέλους ΕΣΟΔΩΝ του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 ελήφθησαν υπόψη:

  1. οι πιστώσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σταθμών.
  2. έσοδα από εισφορές γονέων και μελών του Κ.Α.Π.Η.
  3. το χρηματικό υπόλοιπο την 1/6/2011.

Ως προς την αξιολόγηση των ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

  1. Οι δαπάνες διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές καθορίζονται στο άρθρο 158 του Ν.3463/06 και όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν.3943/11 και περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα μισθοδοσίας (αποδοχές, ασφαλιστικά ταμεία, πρόσθετες παροχές κ.λ.π.), τα έξοδα παράστασης και η αποζημίωση των συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία, τέλη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης κ.λ.π.
  2. Τα διαχειριστικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2010 και από 1/1/2011 έως 31/5/2011.

Γενικά, και στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ελήφθη υπόψη το άρθρο 266 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Υπηρεσία, αφού μελέτησε τα ανωτέρω στοιχεία, υπολόγισε, στα πλαίσια της νομιμότητας, τα έσοδα για το έτος 2011 και στη συνέχεια κατένειμε τα έξοδα του προϋπολογισμού για το έτος 2011.

Ο υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ και η κατανομή των ΕΞΟΔΩΝ παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα:

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1.086.181,82

0

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

330.000,00

0

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

0,00

 

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

0,00

 

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

628.000,00

0

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

255.903,30

0

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

2.300.085,12

 

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

1.465.497,23

0

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

12.000,00

0

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

754.803,39

0

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

67.784,50

0

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

2.300.085,12 

0 

Προτείνεται η ψήφισή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π. ΙΣΚΟΣ

Ο καιρός

Διαφήμιση