Απόφαση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010 ΔΑΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010

Αριθ Απόφασης:  

39

 

Στο Χολαργό σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στηναίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε την 20 Απριλίου 2011, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικ/κό Συμβούλιο με παρόντες τους Συμβούλους:

 

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευαγγελοπούλου Ελένη - Πρόεδρος

1.

Κοντολέων Ε.

2 .

Τσικρικώνη Άννα Μαρία - Αντιπρόεδρος

2.

Συλλούρης Γ.

3.

Γεωργιάδης Κ.

3.

Παγώνης Π.

4.

Γαλανός Α.

4.

Στεφανής Ν. 

5.

Ζωγράφου Γ.

 

6.

Κιτσέλη Α.

7.

Κουλοσούσα Ρ.

8.

Νικολάου Ι.

 

9.

Πουλής Μ.

 

10.

Σκάρπα Θ.

 

11.

Σκουφίτσας Β.

 

οι οποίοι νόμιμα εκλήθησαν και δεν προσήλθαν.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφ’ όσον επί αριθμού 15 Συμβούλων παρίστανται 11 το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του με αριθ. 1 θέματος που περιέχεται στην ημερήσια διάταξη :

“Οικονομικός Απολογισμός έτους 2010”.

Η εισήγηση έγινε από την κα Ελένη Ευαγγελοπούλου, Πρόεδρο του Δ.Α.Ο.Χ. και παρέδωσε στους Συμβούλους τη Γενική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία εκτελεί χρέη ταμιακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., η υπηρεσία του Δ.Α.Ο.Χ., συνέταξε τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2010 με όλα τα παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία, τα οποία τίθενται υπόψη του Δ.Σ.

 

 

Γενική συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2010

ΕΣΟΔΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΤΑΚΤΙΚΑ

710.777,02

710.777,02

-

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

22.749,47

22.749,47

-

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009

391,59

391,59

-

ΣΥΝΟΛΟ

733.918,08

733.918,08

-

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

 

ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ

733.067,81

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2010

850,27

ΣΥΝΟΛΟ

733..918,08

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Χ., όπως εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό έτους 2010 του Δ.Α.Ο.Χ. , όπως αναφέρεται στη Γενική κατάσταση εσόδων και εξόδων , έχοντας υπόψη του τα παραστατικά στοιχεία και τις διατάξεις των άρθρων 163,164 του Δ.Κ.Κ. που ισχύει, βάσει του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων».

Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικών συζητήσεων, αφού άκουσε την εισήγηση, προέβη στη συνέχεια στον έλεγχο των ανωτέρω απολογισμών, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 163,164 του Δ.Κ.Κ. που ισχύει, βάσει του

Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2010 του Δ.Α.Ο.Χ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 39. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος

H Γραμματέας

 

ΣΚΑΡΠΑ Θ. 

Τα Μέλη

 

 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ Α. - Αντιπρόεδρος

Ευαγγελοπουλου Ε.

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ.

 

 

ΓΑΛΑΝΟΣ Α.

 

 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.

 

 

ΚΙΤΣΕΛΗ Α.

 

 

ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ Ρ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.

 

 

ΠΟΥΛΗΣ Μ.

 

 

ΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ Β.

 

Ο καιρός

Διαφήμιση