Πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ, οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α/28-12-2009) και η διαδικασία ολοκληρώνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενόψει της επικείμενης θερινής περιόδου, είναι αναγκαία η πρόσληψη 45 ατόμων, για δύο μήνες κατά τη θερινή περίοδο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη φύλαξη και προστασία των παρυφών του Υμηττού, του Λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και τη πυρασφάλεια αυτών.

Παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση για πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο καιρός

Διαφήμιση